Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme

IKON Menkul olarak Kişisel bilgileri fiziksel ve elektronik her türlü önlemi alarak ve uymakla yükümlü olduğumuz yasaların öngördüğü kural ve uygulamalara bağlı kalarak işlemekte ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak korumaktayız.

IKON Menkul, bu açıdan kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca ve bu Kanun ile ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde veri sorumlusu sıfatına haizdir. Kurumumuzca elde edilmiş/edilecek ya da Kurumumuz ile paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde Kurumumuzca işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız.

Kişisel verileriniz; Kurumumuz' un Genel Müdürlük Birimleri, MYIKON, IKONNEWS, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.

Yatırım Hizmet Faaliyetleri ile ilgili mevzuatlar kapsamında sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Kurumumuzca sunulan ve talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve aramızdaki sözleşmenin gereğini yerine getirmek olarak sıralanabilecektir.

Yukarıda özetle sıralanan amaçlarla Kurumumuz nezdinde bulunan kişisel verileriniz; 6698 sayılı KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında; Kurumumuz tarafından sermaye piyasası hizmetlerinin sunulması kapsamında, Kurumumuzun tabi olduğu ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemelere uyum kapsamında, suç gelirlerinin aklanması mevzuatı çerçevesinde oluşturulan müşteriyi tanıma ilkesi ve risk politikaları kapsamında, kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, aracılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlara ve diğer 3. kişilere aktarılabilecektir.

Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Müşterilerimizin Hakları ise aşağıdaki gibidir.

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
  3. kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. kişisel verilerinizin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  5. kişisel verilerinizin eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini / yok edilmesini isteme,
  7. kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  8. kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
  9. kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini aşağıdaki linkte yer alan onay formunu eksiksiz doldurarak, formda belirtilen yöntemlerden biri vasıtasıyla Kurumumuza iletebileceklerdir. Kişisel veri sahibinin dışında bir kişinin talepte bulunması halinde konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel bir vekâletname bulunmalıdır. Kurumumuza iletilen ve usulüne uygun talepler en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti getirmesi halinde, Kurumumuz tarafından başvuru sahibinden Kurul tarafından belirtilen tarifedeki ücret yansıtılması hakkını saklı tutar.

Saygılarımızla

Kişisel Verilerin İşlenmesi Bilgilendirme ve Onay Formu için lütfen buraya tıklayınız.